01570 470697
POLISI PREIFATRWYDD
Mae Theatr Felinfach, fel rhan o Gyngor Sir Ceredigion  yn gweithredu fel rheolwr data, ac yn cydymffurfio â'r Ddeddf Gwarchod Data a'r Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (a ddaeth i rym ar 25 Mai 2018).Mae Theatr Felinfach wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd a sicrhau bod eich holl wybodaeth bersonol yn saff ac yn ddiogel. Byddwn yn cymryd gofal o'r wybodaeth hyn yr ydych yn ei roi'n wirfoddol fel rhan o'r broses archebu tocynnau, prynu ar-lein, llenwi ffurflenni aelodaeth neu nawdd, tanysgrifio i e-gylchlythyrau neu weithgareddau ac arolygon ymwelwyr.
Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn amlinellu sut y byddwn yn defnyddio, cynnal a datgelu data a gasglwyd gan ddefnyddwyr ein gwefan. Pa bryd bynnag yr ydych yn rhoi gwybodaeth bersonol i ni, 'rydych yn caniatau iddi gael ei chasglu a'i defnyddio yn unol â'r polisi hwn, gan gynnwys ein defnydd o gwcis (fel yr eglurir isod).
Pan fydd y Defnyddiwr yn cofrestru â Theatr Felinfach ac yn archebu, bydd Theatr Felinfach angen enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost (os oes i gael), rhif ffôn a diddordebau. Mae’r wybodaeth hyn yn galluogi Theatr Felinfach  i gyflawni archeb y Defnyddiwr a rhoi gwybod i’r Defnyddiwr am statws yr archeb. Mae hyn yn hanfodol er mwyn prosesu archebion lle na ddefnyddir arian parod. Efallai y gofynnir i chi hefyd gael eich hysbysu am ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir yn Theatr Felinfach yn y dyfodol. 'Rydym yn cadw gwybodaeth bersonol at bwrpasau gweinyddu, hysbysebu, marchnata a chodi arian.
 
EICH DATA
Rheolir ein Swyddfa Docynnau ar-lein gan ddefnyddio Ticketsolve, a phrosesir taliadau trwy Realex. Bydd yr holl archebion - gan gynnwys y rhai a wneir dros y ffôn neu yn bersonol - yn cael eu prosesu drwy'r systemau hyn. Mae gennych yr hawl i optio allan o unrhyw gyfathrebiadau, neu i ofyn i'ch manylion gael eu tynnu oddi ar unrhyw un neu bob un o'n cronfeydd data, ar unrhyw adeg - cliciwch y ddolen mewn unrhyw e-bost, ffoniwch ni, neu e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. i ddiweddaru'ch dewisiadau.
Mae Taliadau Realex yn brosesydd cerdyn talu ar-lein dibynadwy iawn, wedi'i achredu gydag ardystiad Diogelwch Gwybodaeth Cyfrif gan VISA ac yn cydymffurfio â Fersiwn 3.22 Diogelwch Safonol y Diwydiant Cardiau Talu, y lefel uchaf o gydymffurfiaeth. Nid ydym yn storio eich manylion banc ar ein system.
Os byddwch yn cofrestru ar ein rhestr e-bost, bydd eich manylion hefyd yn cael eu cynnal ar MailChimp sydd wedi'i integreiddio â'r system Ticketsolve.
 
TRYDYDD PARTI
Ni fyddwn byth yn gwerthu unrhyw ran o'ch data, na chwaith yn ei rannu gydag unrhyw artist neu hyrwyddwr oni bai eich bod yn gofyn yn benodol i ni wneud hynny.
Mae’n bosibl, byddwn o bryd i'w gilydd, yn cysylltu â chi ein hunain i roi gwybod i chi am ddigwyddiadau gan hyrwyddwyr eraill y credwn efallai y byddwch yn eu mwynhau.
 
DATA PERSONOL
Bydd Theatr Felinfach yn gwneud pob ymdrech rhesymol i sicrhau fod preifatrwydd y Defnyddiwr yn cael ei ddiogelu. Efallai bydd Theatr Felinfach yn gofyn i’r Defnyddiwr ateb amryw o gwestiynau cyffredinol amdano’i hun gan gynnwys cwestiynau am unrhyw faes sydd o ddiddordeb i’r Defnyddiwr, fel y gellir teilwra’r wybodaeth i unrhyw faes y mae Theatr Felinfach yn credu bydd o ddiddordeb i’r Defnyddiwr ar gyfer y dyfodol.
Hoffai Theatr Felinfach ddefnyddio manylion y Defnyddiwr er mwyn trosglwyddo gwybodaeth am unrhyw faes arbennig y credir y bydd efallai o ddiddordeb i’r Defnyddiwr, ac ar gyfer amcanion marchnata perthnasol.   Bydd Theatr Felinfach yn gyrru’r deunydd hyn at y Defnyddiwr os bydd y Defnyddiwr wedi rhoi caniatâd i gael gwneud hynny ar y Ffurflen Gofrestru.
Os bydd y Defnyddiwr, ar unrhyw adeg, yn dymuno derbyn deunydd am unrhyw un o weithgareddau eraill Theatr Felinfach nad ydyw’n eu derbyn ar hyn o bryd, neu os yw’r Defnyddiwr yn dymuno peidio â derbyn unrhyw ddeunydd pellach, mae gan y Defnyddiwr hawl i ofyn am newid neu ddiddymu ei ddewisiadau trwy newid y bocs “Cytunaf” ar y Ffurflen Gais, neu drwy gysylltu â’r Swyddfa Docynnau.
 
SUT Y BYDDWN YN DEFNYDDIO'R WYBODAETH HON
Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth i gysylltu â chi am ddigwyddiadau a gwasanaethau pellach yr ydych wedi gofyn amdanynt. Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi ynglŷn â digwyddiadau a gwasanaethau y credwn y gallent fod o ddiddordeb i chi, ond dim ond os byddwch yn dewis caniatáu i ni wneud hynny ar adeg roi eich manylion i ni. Os nad ydych chi yn dymuno i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth fel hyn bellach, cysylltwch â ni.
 
CWCIS
Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon. Ffeil destun yw cwci a anfonir gan weinydd gwe i borwr gwe, a'i storio gan y porwr. Yna caiff y ffeil destun ei hanfon yn ôl i'r gweinydd bob tro mae'r porwr yn gofyn am dudalen o'r gweinydd. Mae hyn yn galluogi'r gweinydd gwe i adnabod ac i olrhain y porwr gwe.
Mae’n bosib y byddwn yn anfon cwci y gall eich porwr ei storio ar yriant caled eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gawn gan y cwci wrth weinyddu'r wefan hon, i wella defnyddioldeb y wefan ac at ddibenion marchnata. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth honno i gydnabod eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan, ac er mwyn personoli ein gwefan ar eich cyfer.
Mae angen cwcis ar gyfer y broses o archebu tocynnau trwy ein gwefan, gan ddefnyddio'r system Ticketsolve, fodd bynnag, bydd y rhain dros dro yn unig. Mae cwcis dros dro eraill sy’n bresennol ar ein gwefan yno er mwyn sicrhau bod cynnwys y gwefan yn cael ei arddangos yn gywir, a byddant yn diflannu pan fydd eich sesiwn defnyddiwr wedi dod i ben. Ni allwn fod yn gyfrifol am gwcis sy'n ymwneud â nodweddion trydydd parti megis Facebook, Twitter, Google ac ati.
 

DATA PERSONOL SENSITIF
Mae cyfreithiau Gwarchod Data yn cydnabod bod rhai categoriau o wybodaeth bersonol yn fwy sensitif gan gynnwys gwybodaeth iechyd, hil, credoau crefyddol a barn wleidyddol. Nid ydym yn casglu’r math yma o wybodaeth am ein cwsmeriaid fel arfer oni bai bod rheswm cwbl glir dros wneud hynny. Er enghraifft, rydym yn cofnodi'ch cais am sedd hygyrch ynghyd ag unrhyw resymau rydych yn darparu ynghylch y cais. Byddwn ond yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn hwyluso'ch ymweliad neu ddiwallu eich anghenion ac ni fydd yn rhan o unrhyw brosesu arall o’r fath a ddisgrifir yn y polisi hwn.
 
PWY DDYLWN I GYSYLLTU Â NHW OS OES GENNYF BRYDERON NEU GWYNION?
Yn y lle cyntaf, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon. Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb, mae gennych yr hawl i gyflwyno cwyn gyda'r awdurdod goruchwylio, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth - www.ico.org.uk
 
DIWYGIADAU I'R POLISI PREIFATRWYDD  
Efallai y byddwn yn diweddaru'r polisi preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd trwy bostio fersiwn newydd ar ein gwefan. Mae adolygu'r dudalen hon yn gyson yn sicrhau eich bod bob amser yn ymwybodol o ba wybodaeth ydym yn ei  gasglu a sut ydym yn ei ddefnyddio. Dylech wirio'r dudalen hon yn rheolaidd i sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau.
 
Theatr Felinfach
Cyngor Sir Ceredigion
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
01570 470697
 

Mehefin 2018