01570 470697
Cyffredinol
 1. Ar ôl i chi brynu tocyn, ni roddir ad-daliad oni bai bod y perfformiad yn cael ei ganslo.
 2. Ni ellir ail-werthu tocynnau am elw. Bydd hyn yn gwneud y tocyn yn annilys.
 3. Mae’n bosib y bydd angen prawf o gymhwyster ar gyfer tocynnau gostyngol i gael mynediad i berfformiad.
 4. Cedwir yr hawl i newid prisiau tocynnau sydd heb eu gwerthu, a chyflwyno a thynnu gostyngiadau, cynigion arbennig a chonsesiynau.
 5. Cedwir yr hawl i newid y rhaglen a chael artistiaid eraill lle bo amgylchiadau'n gwneud hynny'n ofynnol.
 6. Gwaherddir recordio (naill ai sain neu fideo) unrhyw ran o unrhyw berfformiad oni awdurdodir chi'n benodol i wneud hynny.
 7. Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad, heblaw offer y Theatr ei hunan neu trwy ganiatâd Theatr Felinfach a’r perfformwyr. Ni chaniateir chwaith dynnu llun gyda ffôn symudol.
 8. Cedwir yr hawl i wrthod mynediad.
Archebu Tocynnau ac Ad-daliadau

Wrth archebu tocynnau, rhaid talu a chasglu o fewn pum diwrnod. Ni allwn sicrhau cadw’r tocynnau ar ôl hynny. Nid oes modd ad-dalu tocynnau. Fe wnawn ein gorau i newid tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm, ond ni allwn addo bydd hyn yn bosibl bob tro.

Archebu Tocynnau Ar-lein

I hwyluso’ch profiad yn y Theatr, cofnodwch eich rhif archeb wrth brynu tocynnau ar-lein os gwelwch yn dda. Bydd y rhif archeb ar y darn papur y gallwch ei argraffu fel prawf o bwrcasiad neu bydd ei ddangos ar unrhyw declyn symudol, megis ffôn neu dabled yn dderbyniol.

Gostyngiadau
 1. Cynigir tocyn am ddim i bob cynhyrchiad am bob 10 tocyn a brynir. Cofiwch hefyd bod modd arbed mwy yn ystod y flwyddyn wrth ymaelodi fel Cyfaill i’r Theatr. (Holwch yn y Swyddfa Docynnau am fwy o fanylion).
 2. Ar gyfer tocyn plentyn, rhaid i chi fod o dan 18 oed ar ddyddiad y perfformiad. Caiff plant dan 2 oed fynediad am ddim.
 3. Ar gyfer tocyn myfyriwr, rhaid i chi fod mewn addysg lawn-amser ar ddyddiad y perfformiad.
 4. Ar gyfer tocyn pensiynwr, rhaid i chi fod yn 60 oed neu hŷn ar ddyddiad y perfformiad. Cofiwch hefyd bod mod di chi gael gostyngiad pellach os ydych yn Gyfaill i’r Theatr.
 5. Caiff gofalwr sy'n dod gyda pherson anabl cofrestredig i berfformiad fynediad am ddim trwy gynllun Hynt - hyperlink
 6. Cedwir yr hawl i gyflwyno a dileu gostyngiadau. Efallai na fydd gostyngiadau ar gael ar gyfer pob perfformiad.
Cynigion Arbennig
 1. Mae’r cynigion yn amodol ar fod ar gael.
 2. Nid yw’r cynnig arbennig yn berthnasol ond i’r digwyddiad a nodir yn glir yn y cynnig, ac nid yw’n cynnwys unrhyw gynnig na ddigwyddiad arall.
 3. Rhaid dangos tocyn neu gôd arbennig neu lythyr dilys, ynghyd â phrawf o gymhwyster, er mwyn i’r cynnig fod yn ddilys.
 4. Ni ellir defnyddio’r cynnig hwn ochr yn ochr ag unrhyw gynnig arall, ac mae’n berthnasol i docynnau pris llawn, oni nodir yn wahanol.
 5. Ni ellir defnyddio’r cynnig hwn yn ôl-weithredol ar docynnau a brynwyd eisoes.
 6. Ni chynigir dewis ariannol amgen.
 7. Mae telerau ac amodau prynu safonol Theatr Felinfach ar gyfer prynu, gwerthu a mynediad yn sefyll.
Tocynnau Rhodd

Anrheg delfrydol ar gyfer eich teulu a’ch ffrindiau! Ar gael mewn gwerthoedd amrywiol a gallwch eu prynu drwy’r Swyddfa Docynnau. Ni ellir cyfnewid tocyn rhodd am arian.

Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Mae’r Swyddfa Docynnau ar agor o 08:45yb – 5:00yp o ddydd Llun i ddydd Iau a hyd 4:30yp ar ddydd Gwener. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch hefyd brynu tocynnau ar-lein 7 diwrnod o’r wythnos - www.theatrfelinfach.cymru

Yr Adeilad

Mae Theatr Felinfach yn hygyrch i bawb.

Hwyrddyfodiaid

Er mwyn tarfu cyn lleied ag sy’n bosibl ar gwsmeriaid eraill a pherfformwyr, cedwir yr hawl i ofyn i bobl sy'n cyrraedd yn hwyr i aros tan fydd amser cyfleus i roi mynediad i’r awditoriwm. Ni fydd pobl sy'n colli rhannau o berfformiadau am eu bod yn hwyr yn cael ad-daliad.

Cadwch mewn Cysylltiad

Sicrhewch eich bod â’ch bys ar y botwm o ran y newyddion diweddaraf a’ch bod yn ein HOFFI a’n DILYN ar Facebook a Twitter. Sicrhewch hefyd eich bod yn cofrestru i dderbyn ein e-newyddlen newydd a fydd yn cael ei danfon allan yn achlysurol i Gyfeillion y Theatr