01570 470697

 

Hawlfraint

Oni nodir yn wahanol, Theatr Felinfach sy’n berchen ar hawlfraint yr holl wybodaeth a gynhwysir ar y wefan hon, ac ni cheir ei atgynhyrchu heb ganiatâd o flaen llaw. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau cywirdeb y wybodaeth ar y tudalennau hyn, ond yn amlwg mae eu cynnwys yn agored i newidiadau. Ni ellir dal Theatr Felinfach yn atebol mewn unrhyw amgylchiadau am niwed uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol sy'n deillio o ddefnyddio'r wybodaeth ar y tudalennau hyn.

 

Preifatrwydd

Caiff unrhyw fanylion personol a gesglir trwy'r wefan hon a'u darparu gennych chi eu prosesu yn unol â'r Ddeddf, a'u defnyddio yn unig i'r diben neu'r dibenion a nodir ar y dudalen berthnasol.

Mae’r dudalen hon yn egluro sut mae Theatr Felinfach yn diogelu ac yn parchu’r data mae yn ei gasglu oddi wrthych. Yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei gasglu oddi wrthych.  Nid ydym yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw drydydd parti nac i unrhyw Adran o’r Llywodraeth, os nad ydych chi’n rhoi caniatâd i ni wneud hynny.

 

Data Personol

Bydd Theatr Felinfach yn gwneud pob ymdrech rhesymol i sicrhau fod preifatrwydd y Defnyddiwr yn cael ei ddiogelu. Pan fydd y Defnyddiwr yn cofrestru â Theatr Felinfach ac yn archebu, bydd Theatr Felinfach angen enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost (os oes i gael), rhif ffôn a diddordebau. Mae’r wybodaeth hyn yn galluogi Theatr Felinfach  i gyflawni archeb y Defnyddiwr a rhoi gwybod i’r Defnyddiwr am statws yr archeb.  Bydd manylion rhifau unrhyw gerdyn banc a ddefnyddir ar gyfer talu yn cael eu cadw ar weinyddwr diogel.

Efallai bydd Theatr Felinfach yn gofyn i’r Defnyddiwr ateb amryw o gwestiynau cyffredinol amdano’i hun gan gynnwys cwestiynau am unrhyw faes sydd o ddiddordeb i’r Defnyddiwr, fel y gellir teilwra’r wybodaeth i unrhyw faes y mae Theatr Felinfach yn credu bydd o ddiddordeb i’r Defnyddiwr ar gyfer y dyfodol.

Hoffai Theatr Felinfach ddefnyddio manylion y Defnyddiwr er mwyn trosglwyddo gwybodaeth am unrhyw faes arbennig y credir y bydd efallai o ddiddordeb i’r Defnyddiwr, ac ar gyfer amcanion marchnata perthnasol.   Bydd Theatr Felinfach yn gyrru’r deunydd hyn at y Defnyddiwr os bydd y Defnyddiwr wedi rhoi caniatâd i gael gwneud hynny ar y Ffurflen Gofrestru.

Os bydd y Defnyddiwr, ar unrhyw adeg, yn dymuno derbyn deunydd am unrhyw un o weithgareddau eraill Theatr Felinfach nad ydyw’n eu derbyn ar hyn o bryd, neu os yw’r Defnyddiwr yn dymuno peidio â derbyn unrhyw ddeunydd pellach, mae gan y Defnyddiwr hawl i ofyn am newid neu ddiddymu ei ddewisiadau trwy newid y bocs “Cytunaf” ar y Ffurflen Gais, neu drwy gysylltu â’r Swyddfa Docynnau.

Bydd y data personol a gesglir gan Theatr Felinfach yn cael ei werthuso o dro i dro i benderfynu a ddylid parhau i ddal gafael ar ddata o’r fath.  Gall y Defnyddiwr roi gwybod i Theatr Felinfach drwy e-bost os nad yw’n dymuno i ddata gael ei gadw’n barhaol.

 

Diogelwch

Cynghorir Defnyddwyr nad yw’r Rhyngrwyd yn gyfrwng gwbl ddiogel. Bydd Theatr Felinfach yn gwneud pob ymdrech rhesymol i gadw gwybodaeth y Defnyddiwr yn gyfrinachol a’i ddal ar weinyddwr diogel.  Gweithdrefnau mewnol sy’n ymdrin â’r mynediad i’r storfa ac sy’n cuddio gwybodaeth y Defnyddiwr.  Ni fydd Theatr Felinfach yn gwerthu nac yn trosglwyddo gwybodaeth y Defnyddiwr i unrhyw drydydd parti heb gael caniatàd y Defnyddiwr yn gyntaf.

 

Datgeliad

Gall Theatr Felinfach ddatgelu gwybodaeth bersonol os bydd hynny’n ofynnol yn ôl y Gyfraith, neu os yw’n credu’n ddidwyll bod angen gwneud hynny trwy unrhyw orchymyn Llys neu gorff neu asiantaeth gyfrifol arall er mwyn diogelu neu amddiffyn hawliau neu eiddo’r Sefydliad, neu i amddiffyn diogelwch personol gweithwyr y Defnyddiwr, neu’r cyhoedd yn gyffredinol.

 

Diogelu Data

Mae Theatr Felinfach yn gwneud pob ymdrech rhesymol i weithredu’n unol â’r Ddeddf Diogelu Data 1998. Am ragor o wybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data, gallwch ffonio (Prydain) 01625 545 700 neu ymweld â gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth ar http://www.informationcommissioner.gov.uk

Os bydd unrhyw newid i’r polisi preifatrwydd yma, byddwn yn rhoi fersiwn ddiwygiedig ar y dudalen hon. Mae adolygu'r dudalen hon yn gyson yn sicrhau eich bod bob amser yn ymwybodol o ba wybodaeth ydym yn ei  gasglu, sut ydym yn ei ddefnyddio ac ym mha amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn rhannu’r wybodaeth â phartïon eraill.

 

1 Gorffennaf 2015